NYHETSBREV 4/2017 (15 december 2017)

NOVEMBERMÖTET

Vi har nyligen haft novembermöte, där vi bland annat fick ta del av intressant information om borsttvätt av båtbottnar från en representant för företaget Boatwasher. Det fastlades också en budget för 2018 (mer om det under nästa rubrik) och styrelsen fick förtroendet att använda tillgängliga medel för att inköpa nya bommar, larm/staketskydd och nytt nyckelsystem på det sätt som gagnar klubben bäst. Fullständigt protokoll finns som vanligt att läsa på webbsidan, där ni hittar samtliga protokoll under rubriken Dokument i menyn Medlemmar.

HÖJD BRYGGHYRA

Någon vecka efter novembermötet beslutade Idrottsnämnden i Stockholms stad plötsligt att höja hyran för våra pontonbryggor till nästan det dubbla. Information om detta har redan gått ut till alla medlemmar. Där sprack budgeten och ett beslut om höjda avgifter kommer med största säkerhet att behöva tas på årsmötet den 14 februari. Ökningen av våra kostnader ligger i storleksordningen tusen kronor per aktiv medlem och år.

ARBETSGRUPPER

Novembermötet diskuterade också arbetsgrupperna, där en del fungerar väl och andra mindre bra. Tanken var ursprungligen att alla som vill ska kunna delta i en arbetsgrupp och göra sina insatser för klubben där i stället för exempelvis på städkvällar och liknande. Grupperna ska vara relativt självständiga och utföra sina uppgifter på eget initiativ eller på anmodan av styrelsen. En i varje grupp ska vara sammankallande. En pärm finns på hyllan i klubbhusets hall där utförda timmar ska noteras.

Mötet ansåg att det behövs mer information om vilka grupper som finns och vad arbetsuppgifterna är. Detta är de grupper som finns i dag:

 1. Bryggor, bojar, bommar
 2. Doppingen teknik
 3. El, hamnen och klubbholmen
 4. Fester och arrangemang
 5. Hamnplan
 6. Information, webbplats mm
 7. Klubbholmen
 8. Klubb-båt kajer mm
 9. Miljö och avfall
 10. Myndigheter, hyresvärdar mm
 11. Sjösättning och upptagning
 12. Staket och skåp
 13. Fastighet och vatten, hamnen
 14. Verktyg och maskiner

Ni kan själva se vilken grupp ni tillhör genom att logga in i BAS. Klicka på Boka pass till höger. Klicka sedan på Matrikel (BAS-K) i överkanten. Under Sektioner syns bland annat arbetsgruppen. Ni som inte tillhör någon arbetsgrupp kan anmäla er till styrelsen.

Förslag till förändringar mottages tacksamt, till exempel skriftligen i god tid före årsmötet.

VÅRA PARKERINGSPLATSER

Djurgårdsförvaltningen har valt att säga upp arrendet för det område utanför staketet som vi använt som parkeringsplatser. Dessa platser är från årsskiftet avgiftsbelagda! Styrelsen föredrog att våra medlemmar betalar för sin parkering när de är på plats i hamnen, i stället för att klubben skulle drabbas av en extra kostnad på 96 000 kronor per år och därmed högre medlemsavgifter.

I gengäld har vi förhandlat oss till sänkt arrende.

VINTERKONTROLL

Du tittar väl till din båt då och då under vintern och borstar av snö från presenningen?

SJÖSÄTTNING

2018 års ordinarie sjösättningar äger rum från 21 april till 13 maj i enlighet med det schema som fanns i förra nyhetsbrevet. Alla valde sjösättningshelg när ni bokade upptagning och dessa dagar är schemalagda i BAS. Bara att logga in och kolla datum.

GDPR
Den 18 maj träder EU:s GDPR-förordning i kraft (General Data Protection Regulation). Den ersätter bland annat Personuppgiftslagen (PUL) och innebär mycket stränga regler för behandling av personuppgifter och dryga böter för dem som bryter mot bestämmelserna.

   I ABK hanterar vi medlemmarnas och familjemedlemmarnas personuppgifter med avtalsförhållandet mellan föreningen och medlemmarna som grund. För detta använder vi Båtunionens system BAS. Alla medlemmar kan själva logga in och kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade, samt anmäla ändringar. Ändamålet med lagringen är att kunna ha kontroll över medlemmar, båtar, båtplatser, nycklar, skåp och avgifter, samt för att kunna skicka fakturor.

De uppgifter som lagras är namn, adresser, telefonnummer och födelsedatum, samt i en del fall yrke. Du har rätt att framföra klagan till Datainspektionen om du anser att dina uppgifter är felaktiga och inte rättas på begäran, eller att de används felaktigt.

Informationen lagras så länge du är medlem och kan vid utträde tas bort på din begäran. Uppgifterna lämnas inte ut och de enda utöver klubbens funktionärer som har tillgång till dem är funktionärer hos vårt förbund SMBF och Svenska Båtunionen.

Befintliga medlemmar meddelas på detta sätt och kanske vi också kommer att behöva ett skriftligt samtycke från samtliga. Nya medlemmar kommer att få informationen på de inträdeshandlingar de skriver under.

INLOGGNING

På förekommen anledning upprepar vi ånyo den information som står i alla nyhetsbrev och som alla redan borde känna till:

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

GOD JUL

Vi tillönskar alla ABK:s medlemmar en riktigt god jul!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen