Stadgar

Stadgar för Albano Båtklubb
Gällande från 2017-02-15
Ladda ner PDF version här.

§ 1. ÄNDAMÅL
Albano Båtklubb, bildad 2 september 1921, och med hemort i Stockholm har till ändamål att
som en allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt
samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
ABK ska:
• främja båtlivet lokalt
• verka för gott sjömanskap
• i egen regi eller tillsammans med annan båtklubb anordna navigations-, säkerhets-,
sjömanskap- och annan utbildning med anknytning till båtlivet
• verka för att klubbens barn och ungdomar erbjuds möjlighet till meningsfull fritid i
klubbens regi
• verka för gott kamratskap
• verka för en god miljö

§ 2. MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE
2.1. Inträdesansökan, vari sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till klubbens styrelse. Sökande ska kunna uppvisa bevis på nautisk kompetens i form av minst förarintyg.
2.2. Medlem är aktiv medlem, familjemedlem eller passiv medlem. En person per båt är aktiv medlem. Övriga delägare och/eller personer i den aktive medlemmens familj är familjemedlemmar. Endast en tidigare aktiv medlem kan bli passiv medlem.
2.3. Aktiv medlem ska ha en gällande båtförsäkring.
2.4. Över klubbens medlemmar ska föras en förteckning med angivande av medlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.
2.5. Medlem, som vill utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
2.6. Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid anses ha begärt utträde ur klubben. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov med betalningen.
2.7. Hedersmedlem utses av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.


§ 3. MEDLEMS UTESLUTNING
3.1. Medlem, som motverkat klubbens ändamål eller uppenbarligen skadat dess intressen, inte fullgjort stadgade skyldigheter eller brutit mot stadgar eller mot särskilt utfärdade bestämmelser, kan av styrelsen eller av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet av styrelsemedlemmar eller föreningsmöte.
3.2. Till möte, som ska avgöra i 3.1 angiven uteslutning, ska av kallelsen framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas.
3.3. Till medlem, som föreslagits till uteslutning, ska förutom i 3.2 angiven kallelse även lämnas skriftlig motivering.
3.4. Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga beslutet på föreningsmöte. Medlem som uteslutits av föreningsmöte kan överklaga beslutet hos Saltsjön-Mälarens Båtförbund inom tre veckor.

§ 4. BESLUTANDE INSTANS
4.1. Båtklubbens högsta beslutande instans är föreningsmöte. Klubben håller två ordinarie möten varje år. Dessa benämns årsmöte och novembermöte och ska förläggas till första kvartalet respektive november månad.
4.2. Extra möte för behandling av viktigt brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst en sjättedel av klubbens aktiva medlemmar. Möte ska då hållas inom trettio dagar, om inte ett ordinarie möte hålls inom denna tid.
4.3. Kallelse till möte sänds skriftligen alternativt via e-post för de medlemmar som valt detta. Kallelsen skickas minst fjorton dagar före mötesdagen.
4.4. Motioner till möte ska inges skriftligen till styrelsen minst tjugo dagar före mötesdagen.

§ 5. VERKSAMHETSÅR
Båtklubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.

§ 6. AVGIFTER M. M.
6.1. Avgifter till klubben fastställs av föreningsmöte.
6.2. Inträdesavgift erläggs av ny aktiv medlem. Passiv medlem som tidigare varit aktiv medlem och som återgår till aktiv erlägger inte ny inträdesavgift.
6.3. Årsavgiften erläggs senast den 31 mars. Detta gäller även passiv medlem.
6.4. Klubbmedlem som lämnar klubben före maj månads utgång betalar sex månaders ytkostnad och i övrigt fulla avgifter. Medlem som lämnar klubben från och med juni månad betalar full avgift. Ny klubbmedlem som antas under första halvåret betalar full ytkostnad och i övrigt fulla
avgifter, inklusive inträdesavgift. Ny medlem som antas under andra halvåret betalar ett halvårs ytkostnad, och i övrigt fulla avgifter, inklusive inträdesavgift.
6.5. Extra uttaxering kan företas efter beslut på föreningsmöte.

§ 7. ÅRSMÖTE
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
 8. Föredragning av skrivelser och rapporter.
 9. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 10. Föredragning av revisionsberättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Val av styrelse.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

§ 8. NOVEMBERMÖTE
Vid novembermöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
 8. Föredragning av skrivelser.
 9. Föredragning av rapporter från hamnkapten, nattvaktsansvarig, klubbholmsintendent och
  styrelsen.
 10. Budgetförslag och avgifter med mera.
 11. Arvoden.
 12. Nya frågor för beredning till årsmötet.
 13. Övriga frågor.
 14. Mötets avslutande.

§ 9. EXTRA MÖTE
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.

§ 10. RÖSTRÄTT
10.1. Endast aktiva medlemmar har rösträtt. Vid frånvaro för en aktiv medlem får en familjemedlem utöva den aktive medlemmens rösträtt.
10.2. Utöver vad som anges i 10.1 får aktiv medlem rösta som ombud för en annan aktiv medlem med dennes fullmakt.

§ 11. BESLUT OCH VAL
11.1. Ett möte är beslutsmässigt om minst 25 röstberättigade medlemmar är närvarande eller representerade.
11.2. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs.
11.3. Avgörande sker genom öppen omröstning. Vid personval hålls sluten omröstning om någon så begär eller om det finns fler än en kandidat.
11.4. Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet.
11.5. Vid omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.
11.6. Vid röstning i ansvarsfrihetsfrågor samt vid val av revisorer äger ingen i styrelsen rösträtt.

§ 12. STYRELSE
12.1. Styrelse väljs på årsmöte och ska bestå av minst sju ledamöter och maximalt nio, varav en ordförande, en kassör, en sekreterare, en hamnkapten, en vice hamnkapten, en nattvaktsansvarig och minst en klubbholmsintendent. De väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs vartannat år och hälften vartannat år.
12.2. Styrelseledamot ska vara medlem och flertalet i styrelsen ska vara aktiva medlemmar.
12.3. Styrelsen kan vid behov adjungera tillfälliga ledamöter för speciella uppgifter eller funktioner under högst ett verksamhetsår i taget.
12.4. Styrelsen kan vid behov inrätta kommittéer för olika verksamheter.
12.5. Klubben tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
12.6. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande.
12.7. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.

§ 13. STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsens åligganden regleras i särskilda arbetsbeskrivningar.

§ 14. REVISORER
14.1. Klubben ska revideras av två ordinarie revisorer, som väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år samt en revisorssuppleant, som väljs för en tid av ett år.
14.2. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 15. VALBEREDNING
15.1. Årsmötet väljer för en tid av ett år minst tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
15.2. Valberedningens uppgift är
• att motta nomineringar från klubbens medlemmar
• att själv aktivt söka lämpliga kandidater
• att före årsmötet stämma av sitt förslag på kandidater med styrelsen
• att till årsmöte lämna förslag på kandidater till de poster, som enligt stadgarna är föremål för val och till de övriga poster som eventuellt blivit vakanta

§ 16. EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN
16.1. Klubbens emblem är standert, mössmärke, klubbnål samt förtjänsttecken av silver och guld.
16.2. Klubbstanderten är vit, trekantig med ett blått vågrätt band och i detta fält bokstäverna A.B.K i vitt. Standerten ska föras på båt vars ägare är medlem i klubben.
På mindre båt där klubbstandert inte kan föras ska ett väl synligt ABK-klistermärke finnas.
16.3. Mössmärket har klubbens standert ovanför bokstäverna A.B.K.
16.4. Klubbnålen är utformad som klubbstanderten.
16.5. Förtjänsttecknet består av klubbens nål på rund silverbotten. Det kan tilldelas den som varit medlem i 25 år. Det kan dessutom, efter beslut av klubbmöte, tilldelas medlem som under många år utfört ett uppoffrande arbete för klubben.
16.6. Vid klubbens 50-årsdag instiftat förtjänsttecken i guld tilldelas medlem, som under minst 10 år varit styrelseledamot och varit medlem i 15 år.
16.7. Klubbens förtjänsttecken i guld tilldelas även den som varit medlem i 50 år.

§ 17. HAMN OCH KLUBBHOLME
För förhållandena vid klubbens hamn och klubbholme finns särskilt utfärdade bestämmelser.

§ 18. STADGEÄNDRING
18.1. Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen till mötet.
18.2. För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas av minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 19. KLUBBENS UPPLÖSNING
19.1. Fråga om klubbens upplösning kan endast upptas till behandling på årsmöte.
19.2. Kallelse med uppgift om att frågan om upplösning kommer att behandlas ska skriftligen sändas till samtliga medlemmar.
19.3. För beslut om upplösning fordras minst 3/4 majoritet på två föreningsmöten med minst två månaders mellanrum.
19.4. Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.