Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Albano Båtklubb (nedan kallad ABK eller klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att ABK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar, vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja föreningens ändamål enligt stadgarna. Det handlar exempelvis om administration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap
 • Klubbadministration
 • Deltagande i klubbens verksamhet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med enskilda medlemmar
 • Besök på vår webbplats
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Klubben kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom fritidsbåtrörelsen, exempelvis Svenska Båtunionen och Saltsjön-Mälarens Båtförbund, i syfte att kunna sköta verksamheten i enlighet med stadgarna.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap och båtplats i klubbenAvtal (stadgar och hamnordning)
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av klubbenAllmänt intresse
Kontakt med förbundetIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ABK sparar dina personuppgifter så länge som du är medlem, har båt eller annat på klubbens område eller har kvarvarande ekonomiska mellanhavanden med klubben.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende klubbens behandling av dina personuppgifter. Klubben ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter, kontakta styrelsen.