Miljö

Havstulpaner

Havstulpaner är vackra och fascinerande kräftdjur. Men båtägaren vill inte ha dem på skrovet eftersom de skapar friktion mot vattnet, vilket resulterar i förhöjd bränsleförbrukning. Båtbottenfärger är ett effektivt skydd mot havstulpaner, men utgör en stor risk för havsmiljön. Albano Båtklubb rekommenderar sina medlemmar att inte använda bottenfärg!

Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sedan 2001, där båtfolk via sms kan få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar just i det egna geografiska området. Varningen underlättar för båtfolk som vill göra rätt för miljön, då man kan ta upp båten på land eller borsttvätta den just under perioden när tulpanerna fäster.

Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer främst längs ostkusten rapporterar om när havstulpanerna fäster med hjälp av särskilda plattor vid observatörernas hemmabryggor. När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via e-post eller sms till dem som anmält sig till tjänsten.

Projektet var ursprungligen finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten och ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Svenska Båtunionen men nu har Svenska Båtunionen tagit över tjänsten helt från Skärgårdsstiftelsen, där administrationen tidigare legat.

Vill du anmäla dig till att få havstulpanvarningen? Läs mer och anmäl dig här.

Bygg din egen havstulpanvarnare, läs här.

Naturskyddsföreningen – 6 sätt att slippa bottenmåla

Om TBT

Förbud mot TBT

Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på.

TBT-färger får inte förekomma på båtskrov

Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

Förbudet framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, den så kallade AFS-förordningen. Förordningen har sin grund i den internationella konventionen om påväxthindrande system (antifoulingsystem).

Åtgärder mot TBT

Om båtbottenfärg som kan innehålla TBT ska avlägsnas från skrovet, till exempel genom blästring, är det viktigt att det görs fackmannamässigt och med rätt skyddsutrustning för att skydda både hälsan och miljön.

Det kan även finnas möjlighet att söka bidrag för åtgärder som bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten, så kallade LOVA-bidrag. De ska utgöra stöd för lokala vattenvårdsprojekt och har funnits sedan 2010.

Läs mer

Läs mer om giftiga bottenfärger

Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar

Mätning av båtbottnar

Gamla synder

Bottenfärgsmöte – ABK var där